Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vysoké povolání žen

10. 9. 2007

Vysoké povolání žen

Rick Joyner, 17.2.2003
The High Calling of Womanhood

Tento týden pokračuje naše studium jedním z nejproblematičtějších veršů v epištole Efezským pro dnešní dobu, Ef 5:22-24:

„Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu,
neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla.
Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům.“

 Pro ty, jejichž myšlení je formováno více světem než Duchem, je toto místo považováno za nejvíce protiženský text v Bibli. Ale, pro obnovenou mysl, která je duchovní a ne tělesná, je to jeden z nejvíce osvobozujících textů pro ženy v Bibli. Jak je to možné?

 Nejprve, je třeba pochopit, že Bůh učinil muže a ženy rozdílné, pro rozdílné role. Jeden z nejsoustředěnějších ďáblových útoků v naší době je, setřít rozdíly mezi muži a ženami tak, aby nikdo nebyl tím, k čemu byl stvořen. Ale Pán Ježíš a apoštolové započali první skutečné osvobození žen na zemi tím, že vyzvedli roli žen daleko nad to, co bylo uznáváno v předchozích dobách. Bůh stále chce, aby ženy byly mnohem svobodnější než si umí představit kterékoli moderní ženské osvobozovací hnutí.

 2 Kor 3:17 oznamuje: „ … kde je Pánův Duch, tam je svoboda.“ Nikdy nepoznáme větší svobodu než když budeme těmi, kterými nás Bůh stvořil abychom byli. Avšak, způsob, jakým svobodu chápe svět a pravá svoboda v Duchu, mohou být dvě velmi rozdílné věci. Podobně jako kdyby vlak chtěl být svobodný od kolejí, aby mohl jezdit napříč krajinou – okamžitě uvázne a nebude schopen žádného pohybu. Koleje, které se zdají, že vlak omezují a svazují, ve skutečnosti vlak uvolňují k tomu, aby byl tím, pro co byl postaven. S námi je to velmi podobné. Není větší svoboda než znát hranice, které nám určil Bůh, abychom se v nich mohli pohybovat s velikou důvěrou.

 Musíme také rozpoznat, že duchovní autorita je mnohem větší než autorita, která se týká věcí tohoto života. Ve Starém Zákoně byla králova světská autorita oddělena od duchovní autority kněží a obě musely být odděleny různými způsoby. Ženě, která je osvobozena od světské autority nad domácností může být svěřena větší duchovní autorita, takže může vykonat mnohem více.

 Jedním z devastujících učení, která se objevila v sedmdesátých letech je učení, že muž je „kněz“ ve svém domě. Všichni věřící jsou povoláni být kněžími, to znamená jak muži, tak ženy. Je pravdou, že ženy všeobecně mají tendenci být mnohem lepšími přímluvci a kněžími v domácnosti než muži. Když se toto učení rozšířilo, mělo zničující účinek nejen na efektivní kněžskou službu v rodinách, ale také v církvi. Lepší učení, které by se mělo rozšířit je, že žena je knězem v rodině a muž je hlavou, ale oba společně vytváří službu rodině, jak to požaduje Bůh. To samozřejmě není úplné a přesné, ale je to mnohem lepší, než to předchozí.

Je jen málo větších demonstrací Boží milosti, víry v Boha a lidské vznešenosti, která byla stvořena k obrazu Božímu, než bohabojná, ženská, poddaná žena. „Poddanost“ je jedním z těch slov, se kterými ďábel vždy pracuje, aby je překroutil, protože je to tak mocná demonstrace milosti a autority v životě člověka. Jsou zde jistě mnohé extrémy v používání tohoto slova a někdy se dostávají do krajních extrémů a bezzákonnosti. Musíme si uvědomovat, že na obou stranách cesty života jsou jámy.

 Poddanost je v mnoha ohledech největší demonstrace víry. Bohabojná žena, která je poddána bohabojnému muži, je velikým příkladem vztahu s Pánem, ke kterému je církev povolána. Bohabojná žena, která je poddána muži, který není bohabojný, může být ještě větší demonstrací víry a to může být mocný způsob jak získat nejen svého manžela, ale i ostatní. To však neznamená, že se bohabojná žena má podřizovat v bezbožných nebo nezákonných věcech. Naopak, když se brání, když odmítá s respektem ke svému muži a ne ve vzpurném duchu, bude to mocným prostředkem k jeho obvinění.

 Jiným nepochopením tohoto textu je, že jakoby staví všechny ženy pod všechny muže. Tento text je o rodině a domě a nesmí být používán pro jiné vztahy. Musíme si také uvědomit, že ti, kdo jsou v Kristu v autoritě v nějaké situaci, jsou v ní jako služebníci a ne jako mistři, kteří panují nad ostatními. Má-li někdo autoritu v Pánu, pak jej to nedělá důležitějším, ale stává se větším služebníkem, protože s autoritou přichází více zodpovědnosti. Nemůže být zodpovědnost bez autority. Ale, autorita v Pánu je vykonávána kvůli těm, kdo jí jsou poddáni, ne kvůli těm, kdo jsou v autoritě.

 Jsou vlastně dva základní druhy autority – taková, která užívá svou autoritu a lidi pro své vlastní sobecké cíle, a taková, která užívá autoritu a vydává sebe sama pro lidi. Křesťanská autorita je vždy ta druhá. Přesto, autorita je stále autorita – právo a schopnost vykonávat svoji vůli.

 Jestliže muž není hlavou domácnosti, která nese autoritu a konečné slovo ve věcech rodiny – rodina je v nepořádku. Ale, pokud muž nemiluje svou ženu jako Kristus miloval církev, pak je dům také v nepořádku.

 Jak je to s rodinami, kde již není otec? Pán Ježíš Sám je odpověď na každý lidský problém a Jeho milost je dostatečná na každou situaci. Jak říká Žalm 68:6 „Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.“ Způsob, jak Bůh chce zabezpečovat takové potřeby je „v obydlí svém svatém“, což je církev.

 V tomto předmětu je toho mnohem více, než je možné probrat v tomto krátkém slově. Mohlo ve vás zůstat více otázek než jste dostali odpovědí v tomto mém zamyšlení. Odpovědi k této věci jsou pravé, pravdivé a dokonalé, když je nalezena Boží rada. Svět dává mnoho odpovědí a filozofií na toto téma a výsledkem je krutý útok na vztahy v rodině a rozbití mnoha rodin. Pokud budeme součástí přípravy pro příchod Království místo ďáblovy strategie ničit, ať jsme manželem nebo manželkou, musíme mít na paměti napomenutí z Marka 8:34-36:

 „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.

Nebo chtěl-li by kdo duši svou zachovati, ztratíť ji; pakli by kdo ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, tenť ji zachová.

Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil?“

Tentokrát jsme pojednali text týkající se ženy. Příště se budeme zabývat manželem. Vztah v manželství bude skoro určitě nebem nebo peklem. Můžeš si být jist(á) jednou věcí – Pán se nesnaží tě proměnit – On tě chce zabít! Jedním ze základních způsobů, který k tomu vybral je manželství. Tvé manželství může být nebe na zemi, pokud chceš zemřít, zřeknout se svého sobeckého života a sloužit své manželce/manželu. Bude to peklo, pokud se snažíš zachovat svůj sobecký život ve tvém manželství. To pravděpodobně pod moderními tlaky a stresy dlouho nepřežije.